45 Va’etchanan – וָּאֶתְּחַׁנַׁן – Şi am implorat

Torah: D’var. 3:23-7:11

Haftarah: Y’sha. 40:1-26

HaBrit HaChadashah: Mat. 4:1-11; 22:33-40;

Mar. 12:28-34; Luk. 4:1-13; 10:25-37;

Maas. 13:13-43; Rom. 3:27-31; 1Tim. 2:4-6; Yaak. 2:14-26.