Săptămâna 17-23 AV 5778

     29 iulie – 04 august 2018

Parashat Ekev – 

פרשת עקב

Torah: D’varim 7:12 – 11:25

Haftarah: Y’sha 49:14-51:3

Ha’Brit Ha’Chadashah: 

Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13; Yaak. 5:7-11.