PARASHAT BERESHIT – פרשת בראשית – 1:1 – 6:8

B’reshit בְּרֵאשִׁית – La început

Torah: B’resh. 1:1-6:8

Haftarah: Y’sha. 42:5-21

HaBrit HaChadashah: Mat. 1:1-17; 19:3-9; Luk. 3:23-38; 10:1-12; Yoch. 1:1-18; 1Kor. 6:15-20; 15:35-58; Rom. 5:12-21; Efes. 5:21-32; Kol. 1:14-17; 1Tim. 2:11-15; Ivr. 1:1-3; 3:7-4:11; 11:1-7; 2Key. 3:3-14; Ha’hit. 21:1-5; 22:1-5.