9 Va’yeshev

Va’yeshev – וַׁיֵשֶב – Şi a stat/locuit
Torah: B’resh. 37:1-40:23

Haftarah: Am. 2:6-3:8

HaBrit HaChadashah: Maas. 7:9-16 (mai ales 9-10)