Chayey Sarah – חַׁיֵי שַָּרָּה – Vieţile Sarah-ei

Torah: B’resh. 23:1-25:18

Haftarah: 1M’lach. 1:1-31

HaBrit HaChadashah: Mat. 8:19-22; 27:3-10; Luk. 9:57-62