Noach – נֹחַַׁ – Noach
Torah: B’resh. 6:9-11:32

Haftarah: Y’sha. 54:1-10; [Mesianic de la 52:13]

HaBrit HaChadashah: Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-37 Maas. 2:1-16; 1Key. 3:18-22; 2Key. 2:5