Mishpatim – מִַׁשְּפָּטִׁים – Judecăţi

Torah: Sh’m. 21:1-24:18

Haftarah: Yirm. 34:8-22; 33:25-26

HaBrit HaChadashah: Mat. 5:38-42; 15:1-20;

Mar. 7:1-23;

Maas. 23:1-11; Ivr. 9:15-22; 10:28-39