Yitro – יִׁתְּרוַֹ – Yitro

Torah: Sh’m. 18:1-20:26

Haftarah: Y’sha. 6:1-13(S)

HaBrit HaChadashah: Mat. 5:21-30; 15:1-11; 19:16-30;

Mar. 7:5-15; 10:17-31; Luk. 18:18-30; Maas. 6:1-7;

Rom. 2:17-29; 7:7-12; 13:8-10; Efes. 6:1-3;

1Tim. 3:1-14; 2Tim. 2:2; Tit. 1:5-9;

Ivr. 12:18-29;Yaak. 2:8-13;

1Key. 2:9-10