B’shalach – בְּשַׁלַׁח – Când a trimis

Torah: Sh’m. 13:17-17:16

Haftarah: Shof. 5:1-31;

HaBrit HaChadashah: Luk. 2:22-24;

Yoch. 6:25-35; 19:31-37;

1Kor. 10:1-13; 2Kor. 8:1-15;

Ha’hit. 15:1-4