Bo – בֹא – Intră
Torah: Sh’m. 10:1-13:16

Haftarah: Yirm. 46:13-28

HaBrit HaChadashah: Luk. 2:22-24;

Yoch. 19:31-37;

Maas. 13:16-17;

Ha’hit. 8:6-9:12; 16:1-21