Sh’mot – שְּמוֹת – Nume
Torah: Sh’m. 1:1-6:1

Haftarah: Yirm. 1:1-2:3 (S)

HaBrit HaChadashah: Mat. 22:23-33; 41-46; Mar. 12:18-27; 35-37; Luk. 20:27-44; Maas. 3:12-15; 5:27-32; 7:17-36; 22:12-16; 24:14-16; Ivr. 11:23-26